”Taivalsin läpi tuulen ja tuiskun”

Toimintaympäristön arvaamattomat muutokset

Kaikille tuli tutuksi joulun jälkeiset myrskyt ja niistä seuranneet sähkökatkokset. Ne aiheuttivat merkittävää haittaa niin asiakkaille kuin sähköyhtiöillekin. Sähköyhtiöt ja asiakkaat olivat varautuneet sähkökatkoksien aiheuttamiin haittoihin monin eri tavoin. Siitä huolimatta sähköyhtiöt hallitsivat häiriötilanteet vaihtelevalla menestyksellä. Toiminta on ollut perinteisesti hyvin teknologialähtöistä.

Koska sähköverkkotoiminta on monopoliluonteista liiketoimintaa, ovat viranomaiset tarkentamassa sähkömarkkinalakia asiakaspalvelun ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Tähän vaateeseen VIA vastaa suurhäiriöiden hallinnan toimintamalli -palvelulla.

Muilla toimialoilla toimintaympäristön muutosten hallinta on tärkeässä roolissa, koska varsinkin kilpailu asettaa omat vaatimuksensa.

Muutosten hallinnan kehittäminen

Sähkönverkkotoiminnassa myös myrskyhaittojen osalta kysymys on liiketoiminnan muutosten hallinnasta. Sähkötoimiala onkin käynnistänyt erilaisia hankkeita toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Lähtökohtana on oppien ja hyvien kokemusten hyödyntäminen toimintatapojen kehittämisessä. Toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää myös verkon rakenteellisia muutoksia.

Muutosten hallinnassa on tärkeätä kuvata todennäköisimmät muutosvoimat ja niiden vaikutus toimialalle, omaan yhtiöön, yhteistyöverkostoihin ja palveluihin niin osaamisen kuin teknologian kannalta. Tältä pohjalta on turvallista rakentaa oman yhtiön visio ja strategiat. Jotta muutosten hallinta toimisi myös käytännössä, tulisi kaikkien vastuuhenkilöiden osallistua kehitysprosessiin toimintamallien käyttökelpoisuuden varmistamiseksi.

Uusi johtamismalli

Sähkönjakelun suurhäiriöiden hallinta on verkon rakenteellisten muutosten lisäksi ensisijassa verkostoituneen toimintatavan johtamista. Häiriötilanteisiin varautumisessa ja häiriöiden tehokkaassa hoidossa korostuu hyvä yhteistyö asiakkaiden, viranomaisten ja teleyhtiöiden kanssa. Jotta tämä onnistuu, on kaikilla osapuolilla oltava yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt testattuine yhteyksineen. Yhteisen näkemyksen luomisessa hyvänä apuna on erilaisten syy-seuraussuhteiden analysointi tavoitteiden kannalta.

Oivana ratkaisuna toimintaympäristön muutoksien hallintaan ja johtamiseen on VIAn kehittämä liiketoimintamalli, jolla varmistetaan osapuolten yhteinen näkemys ja strategioiden toimivuus käytännössä.