Co-creation uudistaa johtamista

Parhaallakaan yrityksellä ei ole palveluksessaan kaikki parhaat ihmiset ja resurssit. Itse asiassa kaukana siitä.

Co-creation -periaate uudistaa yrityksen mullistamalla sen suhteet ekosysteemiinsä. Sen, miten strategia luodaan, kuinka sidosryhmät toimivat, miten prosessit suunnitellaan ja millaisia teknologioita on otettava käyttöön.

Co-creation uudistaa väistämättä myös johtamisen. Johtajan on opeteltava uusia pelisääntöjä, asenteita ja tekniikoita, joilla organisaatio pystyy lisäämään kilpailukykyään yhdessä luomisen, co-creationin kautta.

Yhdessä luova yritys

Kun johto on valmis antamaan sidosryhmille enemmän valtaa, se johtaa parempaan ja syvällisempään näkemykseen, lisääntyneeseen liikevaihtoon ja tulosten parantamiseen. Näin on, jos osaa tehdä asian oikein, sanovat Venkat Ramaswamy ja Francis Gouillart, jotka lokakuussa 2010 julkaisivat viisi vuotta jatkuneen tutkimuksensa tulokset.

Useimmat yritykset ovat kiinnostuneita asiakkaidensa näkemyksistä. Monet johtamisen periaatteet osallistavat alaisia ja sidosryhmiä ja puhuvat ”partnershipeistä”. Viimeisenä vaiheena on ollut sosiaalisen median käyttäminen Facebookeineen.

Osallistuminen on kuitenkin käytännössä näennäistä ja osittaista, koska sidosryhmillä ei ole ollut valtaa muokata designia.  Tämä on kuitenkin muuttumassa. Muutos alkoi 90-luvulla ja on johtanut viimeisen vuosikymmenen aikana vakavaan yhdessä luomiseen asiakkaiden kanssa mm. yhtiöissä kuten Dell, Procter & Gamble ja Unilever.

Yritykset ovat tajunneet, että vuorovaikutteiset teknologiat muuttavat ihmisten käyttäytymistä. Pieni, mutta nyt voimakkaasti kasvava joukko yrityksiä, on kutsunut asiakkaansa osallistumaan suoraan palveluiden ja tuotteiden suunnitteluun.

Periaatteet kuntoon

Johdon tulee tunnistaa ne periaatteet, joilla yhdessä voidaan luoda uutta; miten co-creation saadaan toimimaan. Ramaswamyn ja Guillardtin tutkimuksessaan löytämät periaatteet tuntuvat järkeviltä.

Sidosryhmät eivät osallistu täydellä sydämellä kehitysprosessiin, elleivät he samalla luo lisäarvoa myös itselleen ja omalle organisaatiolleen. Hyöty voi olla sisällön kiinnostavuutta, arvostuksen saamista ja taloudellista hyötyä.

Paras tapa luova lisäarvoa yhdessä on fokusoida kaikkien sidosryhmien kokemuksiin. Aluksi ajatus yhdessä luomisesta saattaa tuntua anarkiselta, joka johtaa taloudelliseen perikatoon. Tämä on ollut monien kokemus. Syvempi oivallus esimerkiksi siitä, miten parantaa työn tekemisen kokemusta, antaa lähtökohdan parantamiselle. Työtyytyväisyys, motivaatio ja kokemus työssä olemisesta riippuu kollegoista, esimiehistä, organisaatiosta, roolista, HR:n toiminnasta jne. Niin kauan, kun olemme passiivisia vastaanottajia sille, mitä varallemme on suunniteltu, oma kokemuksemme on parhaimmillaankin keskiarvoinen – työssäkäynnin kokemusta ei olla suunniteltu itseä varten, emmekä pysty vaikuttamaan siihen.

Yhdessä luominen ei ole ilmaista. Johto asettaa strategisen suunnan ja asettaa rajat, joissa yhdessä luominen voi tapahtua. Co-creation vaatii osallistujalta panosta.

Sidosryhmien pitää pystyä olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Työ on hierarkisesti paloiteltua ja etenee askelittain organisaatiossa. Kuitenkin monet ongelmat ovat monimuotoisia, eivätkä ne sovi organisaatiolaatikoihin. Sen vuoksi dialogin toimivuus on välttämätöntä.

Organisaation tulee suunnitella areenat, joilla vuorovaikutus tapahtuu. IT auttaa, mutta ei korvaa henkilökohtaista keskustelua.

Strategian luominen yhdessä

Strategian synnyttäminen yhdessä luomisen avulla muuttaa strategiaprosessia, johon perinteisesti olemme tottuneet. Vaikka visiotavoitteet olisivatkin lähtökohtana samat, co-creation sallii uudenlaisten ajatusten muokkaavan tavoiteasetannankin.

Lisäarvon luominen tapahtuu asiakaskokemuksena sen sijaan, että tavoitteena on etukäteen määritelty asiakaskokemus tavoitelluissa asiakasryhmissä. Fokusoimalla kaikkien sidosryhmien etuihin, maksimoidaan piirakan koko sen sijaan, että keskitytään omaan siivuun siitä. Yhdessä luomisen etu on siinä, että lisäämällä sidosryhmien mukana olemista ja parantamalla vuorovaikutusta niiden välillä, johtaa tuottavuuden, luovuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

Leipuri-vertausta käyttäen voi sanoa, että lisäämällä hiiva taikinaan varhaisessa vaiheessa varmistetaan, että se kohoaa. Sen jälkeen, kun pulla on pantu uuniin, hiivan heittäminen uunin suuluukusta sisään ei auta eikä toimi.

Neljä co-creation -askelta

Perinteisesti prosessien suunnittelu pyrkii vastaamaan annettuihin asiakasvaateisiin ja virtaviivaistamaan prosessin. Eliminoimalla turhat askelet, prosessi lisää tehokkuuttaan ja säästää aikaa sekä rahaa.

Yhdessä luominen tähtää päinvastoin palvelemaan sidosryhmien etuja. Se tähtää heidän kokemuksensa parantamiseen ja siihen, miten he ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Seuraavassa neljä askelta, jotka auttavat rakentamaan toimivan, yhdessä luotavan prosessin.

  • Tunnista sidosryhmät, joita kyseinen prosessi koskettaa.
  • Tee kartta siitä, miten sidosryhmät toimivat ja viestivät keskenään.
  • Organisoi työpajoja, joissa sidosryhmät jakavat kokemuksia ja miettivät, miten parantaa niitä.
  • Luo edellytykset panna ideat käytäntöön ja jatka dialogia sidosryhmien kanssa luodaksesi lisää ideoita.

Yhdessä luotaessa strategian rakentamiseen liittyy uuden arvoverkon luominen, joka hyödyttää kaikkia pelaajia ekosysteemissä.