Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa

Kuka tahansa, joka kontrolloi muille tärkeitä resursseja kuten rahaa tai tietoa voi rakentaa itselleen valtapohjan vaikuttaa asioihin.

Johtajan tehtävänä on vaikuttaa, saada asiat tapahtumaan. Perinteisesti johtajan vaikuttaminen on nähty vuorovaikutuksena ja henkilökohtaisena toimintana. Uusin tutkimus kuitenkin paljastaa, että yli puolet johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta syntyy siitä, että johtamisprosessi ja sen pohjana oleva johtamisjärjestelmä luovat edulliset olosuhteet henkilökohtaiselle vaikuttamiselle.

Esimerkiksi mittaaminen on usein vaikuttavampi toimenpide kuin tavoitteiden asettaminen. Eikä kumpaakaan kannata tehdä, ellei pysty tuottamaan tietoa niiden tueksi.

Valta luo vaikuttavuutta

Vaikuttamisen perusta on valtapohja. Ilman sitä oikeillakaan toimilla ei ole vaikuttavuutta. Näin ollen johtamiseen mahdollisuuksia luova, strateginen osa johtajuutta on oman valtapohjan luominen. Valitettavasti johtamisesta puhuttaessa usein ollaan liian ujoja tarkastelemaan samalla valtaelementtiä. Suomalaisessa kulttuurissa on sopivampaa puhua ”vastuista” tai ”epäselvistä vastuista”. Vastuu on vain osa valtakäsitettä, eikä se käsittele vallan luomisen ja käyttämisen dynamiikkaa.

Valtapohjasta on tullut epämääräisempi, kuin mitä se oli selkeiden hierarkioiden aikaan. Uudet matalammat, verkottuvat, matrisoituvat ja prosesseiksi muuttuvat organisaatiorakenteet muuttavat johtajaan kohdistuvia vaateita. Johtaja joutuu vaikuttamaan muiden alaisiin, ylöspäin organisaatiossa, jakelukanaviin ja jopa asiakkaiden organisaatioihin. Sananmukaisesti hän joutuu johtamaan ilman virallista asemavaltaa. Ellei johtaja tällaisessa tilanteessa tietoisesti huolehdi valtapohjan luomisesta ja toimivuudesta, hänen vaikuttavuutensa laskee, eikä hän pysty hoitamaan tehtäväänsä.

Yhä tärkeämmäksi tulee valtapohjan rakentaminen ilman asemavaltaa. Tällöin kyky lisäarvon luomiseen, yhteistyön toimivuus ja toiminnassa tarvittavan tiedon hallinta ja intelligenssin taso nousevat avainasemaan.

Tiedosta tietoisuudeksi

Yrityksille ovat tietotekniikan kolmikirjaimiset avainsanat kuten CRM, ERP ja SCM tulleet tutuiksi. Usein myös kalliiksi, koska kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät ovat massiivisia ja toimintakulttuuria muuttavia. Ne voivat luoda myös uudenlaista tuottavuutta organisaatioon ja luoda jopa kilpailuetua niin kauan kuin kilpailijakin saa ”erppinsä” toimimaan.

Johtajat ovat usein jäljessä oman johtamisensa suhteen. He eivät ole virittäneet johtamisprosessia hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia. Vanhat savupiippujen aikana opitut tavat hallitsevat tiedostamatta ajattelua ja käyttäytymistä.

Kuinka moni johtaja Suomessa perustaa johtamisensa ajantasaiselle tiedolle siitä, miten organisaatio toteuttaa strategisia päätöksiä? Kuinka moni toimitusjohtaja voi mitatusti todeta, ketkä esimiehistä johtavat uuden strategian mukaisesti? Kuinka moni prosessivastuullinen tietää jatkuvasti, miten sovitut vastuujohtajien kriittiset toimenpiteet etenevät eri vastuualueilla eri maissa? Johtamisprosessin läpinäkyvyys lisää tutkitusti tehoa organisaatiossa. Se tekee johtamisesta jokaisen asian, ei vaan joidenkin harvojen esimiesten etuoikeuden. Sitä paitsi on helpompaa luottaa, kun tietää miten asiat ovat.

Johtaminen voi luoda ylivoimaa

Kilpailijoihin nähden parempi johtamisprosessi ja toimivampi johtamisjärjestelmä luovat edellytykset kilpailuylivoimaa luovalle johtamiselle. Tällöin koko johtamisen kenttä strategiasta toimenpiteisiin on saatava saumattomasti hallintaan. Tämä edellyttää samanaikaisesti sekä ihmisten että asioiden hallintaa osana johtamisprosessia.
Nykyisessä johtamisympäristössä johtajan on mahdoton onnistua ylivoimaa luovalla tavalla, jos hänellä ei ole tietoteknistä työpöytää, jolla hän voi tiedon avulla johtaa organisaatiorajojen, hierarkioiden ja toimintojen yli 24/7.

Se, minkä ERP teki lentokoneen valmistamiselle, on tapahtumassa myös johtamiselle. Monimutkainen prosessi on muuttumassa hallittavaksi.

Pian valmistuvan väitöskirjatutkimuksen mukaan johtamisen tehosta yli puolet on kiinni kyvykkyydestä suunnitella ja hallita johtamisprosessia, työkalujen yhteensopivuutta, mittaroinnin toimivuutta ja toiminnan kytkeytymistä strategisiin valintoihin. Kokonaisvaltainen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista johtamismallia, joka voidaan ohjelmoida tietojärjestelmäksi.

Maailman tason innovaatio

Innofactor on nimensä mukaisessa roolissa luomassa globaalia innovaatiota johtamisen alueella.

Kokonaisvaltainen innovatiivinen johtamisen työkalupakki, johtamisen tietotekninen työpöytä tekee johtamisesta läpinäkyvää ja ennakoivaa. Se perustuu hyvin tutkitun ja kansainvälisesti testatun johtamismallin viemiseen visuaaliseksi ja helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi, joka voidaan kytkeä tietoa tuottaviin järjestelmiin. Tiedosta tehdään johdettavaa; se muuttuu ennakoivaksi johtamistietoisuudeksi.

Ohjelmiston avulla organisaatio rakentaa johtajilleen valtapohjan, jolla he pystyvät viemään strategian käytäntöön, johtamaan verkostoja yli organisaatiorajojen, toteuttamaan muutokset käytännössä ja hallitsemaan johtamisprosessia kaikilla organisaatiotasoilla.

Uusi johtamisen työpöytä sisältää noin sata johtamisen työkalua, oikeastaan kaikki työkalut, joita johtamisessa tarvitaan. Ohjelman käyttöönotto päivittää organisaation johtamiskyvykkyyden. Se tekee johtamisesta aika- ja paikkariippumattoman.

VIA Lead -nimi ohjelmistolle tulee sanoista Vision Into Action, jotka kuvaavat johtamisohjelman kattavuutta. VIA Lead sisältää strategian luomiseen tarvittavat työkalut ja prosessit yhtä hyvin kuin toimenpiteiden läpinäkyvän seurannan organisaation laajuisesti. VIA Lead on tarkoitettu organisaatioille, jotka pyrkivät luomaan johtamisesta kilpailuylivoimaa luovan toiminnon. Ohjelmiston versio 7.0 on valmistumisvaiheessa.