Johtamisen nopea TOIMIVUUSTESTI

Kuusi kysymystä, jotka paljastavat organisaatiosi johtamiskyvykkyyden.

Seuraavat kuusi kysymystä ovat nopea testi sille, kykeneekö johtaminen vastaamaan niihin vaateisiin, jotka ympäristöstä, kilpailusta, verkostosta ja asiakkailta organisaatioosi kohdistuu.

Testi paljastaa myös pystyykö johtaminen tuomaan organisaatiossasi jatkossa uutta kilpailukykyä. Kuinka moneen kuudesta väitteestä vastasit ”kyllä”?

1. Pystymme viemään viivästyksittä uuden strategian toimenpiteiksi käytäntöön. 

Ajatuksen viemistä toimintaan hidastaa monessa organisaatiossa suuri kuilu. Harvardin mukaan yhdeksällä yrityksellä kymmenestä on käytäntöön viennissä ongelmia, viiveitä ja haasteita.

2. Strategian mittarointi on meillä hallinnassa.

Myönteinen vastaus merkitsee sitä, että sekä tulosmittarit että tuloksiin johtavat mittarit ovat kunnossa, ja että osaamme kiinnittää strategiset mittarit rooleihin ja mittaamiseen on olemassa luotettavaa, riittävällä useudella tuotettua mittari-informaatiota.

3. Kykenemme yhdistämään talentin arvon luomiseen.

Tämä edellyttää sitä, että osaamme mitata, millaista arvoa organisaatio tuottaa, ja sitä, että pystymme kohdentamaan sen organisaatiossa avainihmisille. Useimmat organisaatiot tyytyvät johtamaan budjetin ylärivin ja kannattavuuden luvuilla.

4. Pystymme mittaamaan, millaista lisäarvoa ns. tukifunktiot tuottavat.

Monille organisaatioille on edelleen mysteeri, miten HR:n, tuotekehityksen, markkinoinnin, taloushallinnon tai viestinnän tuottamaa arvoa voidaan mitata. Kuitenkin useimmissa yrityksissä ”tukifunktiot” tuottavat puolet yhtiön tuottamasta arvosta. Voidaanko arvon luominen optimoida, jos puolet sen tuottajista ei ole arvon mittaamisen piirissä?

5. Osaamme kohdistaa muutoksen roolitason vaateiksi ja riskeiksi sekä erottaa roolin ja talentin toisistaan.

Kansainvälisesti kuuma uutuus on ns. täsmätransformaatio (Precision Transformation), jossa strateginen muutos muuttuu roolin ja sen omistajan kehittämistavoitteeksi. ”Valaan massa pilkkoutuu ikään kuin ketteräksi silliparveksi”. Rooliriskien näkeminen ja erottaminen talenttiriskeistä on keskeistä. Suomalaisissa muutoksissa rooliriskejä on noin kaksi kolmasosaa ja ihmisiin liittyviä riskejä yksi kolmasosa, joten johtamisella voidaan vaikuttaa toiminnallisten riskien hallintaan merkittävästi.

6. Kohdistamme johtamisen vaateet jokaiselle esimiehelle ja he saavat vaateiden täyttämisestä säännöllisesti useamman kerran vuodessa mitattua palautetta onnistumisestaan.  

Liian usein johtamista verrataan johonkin ihanteeseen ja se tapahtuu liian harvoin. Johtamismoottori (Leadership Engine) antaa palautetta johdettavilta, tekevätkö esimiehet ”sitä. mitä on tilattu” eli vastaavat liiketoimintamallista, muutoksesta, arvon luomisesta ja operatiivisesta tehokkuudesta johdettuihin konkreettisiin vaateisiin.

Laske nyt ruksien määrä. Lisää se neloseen (4), jonka koulussa sai pyytämättä. Näin saat itsellesi testistä kouluarvosanan.

Jos numerosi on alle kiitettävän, meidän ehkä kannattaisi keskustella. Yksikin lisäpiste saattaa olla palaverin arvoinen.

Johtaminen vaikuttaa joka tapauksessa yli puolen painoarvolla siihen, millaisia lopputulemia organisaatiosi tuottaa.