Aito johtajuus

Johtajuuden aitoudella on monia hyötyjä. Keskeisin niistä on se, että aito johtajuus toimii.

Johtajuuden autenttisuus ja aitous on vahva vaade johtajalle. Jopa sen ymmärtäminen johtamisen vaateena saattaa tuntua nurkkahuoneesta narujaan nykivälle tavoitejohtajalle vaikealta. Eikä egonsa ohjauksessa oleva ihmisiä manipuloiva liiderikään aina tajua, miksei hänen erinomainen johtamisensa pure aiotulla tavalla.

Yritykset on perustettu tuottamaan lisäarvoa. Johtajat asetetaan vastuuseen sen synnyttämisestä. Johtaminen on siten asioiden ja ihmisten toiminnan yhdistämistä niin, että onnistumisen tuloksena syntyy taloudellista lisäarvoa.

Lopputuloksena syntyy siis mitattavia konkreettisia lopputulemia. Millaista on aito johtajuus? Mikä saa tulokset syntymään?

Tavoiteasetannasta manifestaatioon

Yrityksessä asetetaan tavoitteita usein ilman, että tiedostetaan, mistä tavoiteasetannassa on kysymys.

Ihminen antaa ajatuksillaan energialle muodon. On tärkeää hallita organisaation ajatteluprosessia, koska ajattelemalla vääriä ajatuksia annetaan energialle väärä muoto; energialla ei ole attribuutteja ”haluttava” tai ”ei-haluttava”, ”toivottava” tai ”ei-toivottava”. Energia on niin täysin palveluksessamme, että jos epäilemme tavoitteiden toteutumista tai suorastaan pelkäämme epäonnistumista, toteutus seuraa ajatuksemme juoksua. On tiedostettava, että pelätä epäonnistumista on yhtä kuin asettaa epäonnistuminen tavoitteeksi.

Kun kaksi tai useampia ihmisiä työskentelee yhdessä, heidän on antauduttava dialogiin yhteisistä tavoitteista. Yhteinen lopputulosten kuvaus on tärkeää, sillä ilman yhteisiä tavoitteita ei ole myöskään yhteistä pyrkimystä.

Menneisyyden periaatteet omaksunut manageri toistaa selkäytimestään hokemaa, jonka mukaan ei ole olemassa vastuuta ilman, että yksilö nimetään jokaisesta asiasta vastuuseen. Näin tehtyään hän ihmettelee, kun kaikki ovat kiinnostuneita vain omista siiloistaan ja kilpailevat keskenään, kun paljon järkevämpää olisi tehdä yhteistyötä.

Yhteistyöstä on muodostunut organisaatiolle strateginen kyvykkyys yhä enemmän matriiseihin, prosesseihin ja verkostoitumiseen pohjautuvassa maailmassa. Eri osapuolilla tulee olla selkeä käsitys ”isosta kuvasta” eli yhteisestä tavoitteesta, jotta prosessissa, organisaatiorajojen eri puolilla tai jopa eri organisaatioissa toimivat voisivat tehdä koordinoituja päätöksiä.

Johtajan kannattaa kohdella ajatuksiaan manifestoituvina olioina. Ajatukset muuttuvat todellisuudeksi; tulet näkemään elämässäsi ne asiat, joita ajattelet ja joihin uskot. Mitä useammin ajattelet, sitä enemmän uskot ja sitä varmemmin asiat toteutuvat.

Aikomuksen aitous on tärkeää

Kun manifestaatio antaa energialle muodon, aikomuksen aitous eli intentio antaa sille voiman.

Asetettuihin visioihin on uskottava lapsenomaisesti, jotta niillä olisi täysi ohjausvoima. Tällöin energia tarttuu tavoitteeseen ja antaa sille toteutusvoiman. Sarkastinen huumoriksi puettu letkautus voi esittäjänsä mielestä olla hauska, mutta saattaa tuhota aidon uskon tai merkittävän osan sitä. Epäilyt ja kritiikki luovat vastaenergiaa, eivätkä ne auta tavoitteiden toteutumisessa. Johtajan ääneen lausumattomat ajatukset tai manipulointimielessä kerrotut osatotuudet luovat ristikkäistä energiaa ja estävät aidon johtajuuden.

Keskustelulle, kritiikille ja vaihtoehdoille on olemassa oma aikansa. Ne tulisikin tehdä ennen tavoitteiden asettamista.

Kun manifestaatio on tehty, aidon energian kiinnittäminen tavoitteisiin on yhteisen tahdon luomista. Se on yhteisissä arvoissa olevan energialatauksen kiinnittämistä onnistumisen virtapiiriin. Ryhmästä osaajia tulee yhteen nivoutunut joukkue, joka on pukenut yhteisen tahtonsa tavoitteen muotoon ja kiinnittänyt siihen myös aidon energiansa.

Liiderin on johdettava itseään työstämällä omat sisäiset prosessinsa halutun lopputulokseen taa, hylättävä epäilyt ja pelot sekä luotava sisäinen tahto ja palo tavoitteen saavuttamiseen. Jos hänellä on oma sisäinen, salainen tai ristiriitainen agendansa tavoitteiden suhteen, ei hän pysty aitoon johtajuuteen, eikä antamaan tarvittavaa energiaa muille. Joka ei usko itse, ei voi uskoaan siirtää muille.

Mielenkiintoista on, että sama teko johtaa erilaisiin seurauksiin, kun aikomus on eri. Autoilija voi tappaa autollaan jalankulkijan. Jos aikomus on tietoinen, kysymyksessä on murha. Jos teko on tahaton, kysymyksessä on ikävä vahinko. Lainsäätäjä erottelee teon rangaistavuuden intention eli aikomuksen aitouden perusteella.

Mitä jos johtaja voitaisiin palkita ja rangaista hänen aikomuksensa puhtauden perusteella? Näin loppujen lopuksi käykin, mutta monet johtajat pitävät sitä epäreiluna tai huonona onnena, koska he eivät ole tiedostaneet aitouden merkitystä.

Aidon johtajuuden vetovoima

Kolmas aidon johtajuuden elementti on johtaja itse. Ihminen lähettää energia-aaltoja tasolla, jota hän itse edustaa. Hän ikään kuin lähettää kutsuja tietyllä aallon pituudella. Näihin kutsuihin vastaavat ne, jotka ovat samalla aaltopituudella.

Johtajan vetovoimassa eli attraktiossa ei ole kysymys siitä, mitä johtaja tekee, vaan mitä hän on. Vanha kansa sanoo, että seura tekee kaltaisekseen. Tämä on ehkä lopputulos, kun attraktio on saanut samanmieliset yhteen. Me löydämme ihmisjoukosta kaltaisemme.

Johtajan kykyyn aitoon ja autenttiseen johtajuuteen vaikuttaa hänen henkinen olemuksensa. Vaikuttavuuden kasvaminen edellyttää ihmisenä kypsymistä ja kehittymistä, koska korkeampi värähtely vaikuttaa alempiin värähtelytasoihin.

Yhteisillä arvoilla pyritään virittämään organisaation energiataso samalle yhteiselle tasolle. Kun yhteisiin arvoihin kiinnittyy usko niihin, arvot kertovat organisaation eettisen pohjan; mikä on arvokasta ja toivottavaa organisaation toiminnassa. Toimiessaan arvot myös hylkivät pois sellaiset, jotka kokevat olonsa epämukavaksi kyseisessä arvoympäristössä ja energiapiirissä.

Manifestaatio, intentio, attraktio

Autenttisen johtamisen kolme peruspilaria ovat manifestaation selkeys, intention aitous ja se, mitä johtaja on, koska hän vetää samanlaista energiaa puoleensa.

Kun aito johtajuus kiinnittyy viisaaseen strategiaan, on organisaatiolla mahdollisuus toteuttaa tarkoitustaan − luoda haluamaansa lisäarvoa − ja olla samalla aito työpaikka, jossa ihmisillä on oikeus hyvään johtamiseen.